logo


picture CallCentrum

Jedničky ve stravování


Pracovní doba

Po-pá 08.00 - 15.00 hod.


Změny v objednávce lze hlásit nejpozději 2 pracovní dny předem do 12.00 hod.

Zdravá výživa až do domu

Dietní jídelníček, na kterém si pochutnáte


Domů » O nás » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky DELIKATE GROUP, s.r.o. platné od 1. 1. 2015.

  1. Prodávající ( DELIKATE GROUP, s.r.o. dále jen ,,Prodávající,,) se zavazuje vyrobit Zboží (produkty z řady Harmony servis = balená chlazená jídla-dále jen ,,zboží,,) dle objednávky Kupujícího (fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím závazné objednávky- dále jen ,,kupující,,) a dle nabídky produktů uvedených v Ceníku (ceník vydávaný prodávajícím, který stanoví ceny, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách www.harmonyservis.cz. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněném na www.harmonyservis.cz. Nabízené akce nelze slučovat s žádnou jinou akcí. Prodávající se zavazuje zajistit Zboží dle platných norem a předpisů ČR Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím.
  2. Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd). O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny 2, 1 nebo aktuální den nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci. Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího. Objednávky zboží se přijímají na emailu objednavky@harmonyservis.cz a/nebo na telefonním čísle +420 606126640, případně na telefonním čísle nebo emailu dané pobočky, která působí v území místa, kde má být Zboží dodáno Kupujícímu, které je Prodávající povinen mít uveřejněno na www.harmonyservis.cz . Objednávku lze také učinit na stránkách www.harmonyservis.cz prostřednictvím tzv. on line objednávky. Objednávka přijatá nejpozději do 12:00 hodin se považuje za platnou a Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží nejpozději za dva pracovní dny od přijetí objednávky.
  3. Platba - Kupující se zavazuje uhradit za zboží cenu dle aktuálního ceníku ( ceník uveřejněný na www.harmonyservis.cz-dále jen aktuální ceník) a to na základě vystavené faktury případně příjmového dokladu. V případě prodlení s úhradou nemá nárok Kupující na jakékoliv aktuální slevy případně akce a Prodávající může odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží. Platbu lze provést hotovostní a to tak, že Kupující uhradí rozvážejícímu řidiči cenu dle aktuálního ceníku oproti příjmovému dokladu, nebo bezhotovostní a to tak, že Kupující uhradí na účet prodávajícího cenu dle aktuálního ceníku, na základě informací od prodávajícího (zejména se jedná o variabilní symbol pro identifikaci platby).
  4. Automatické prodlužování - proto, aby nebyl kupující zatížen nutností neustálého objednávání nového cyklu (cyklem se míní období dodání Zboží na zpravidla 20 pracovních dnů-dále jen cyklus), je zavedeno automatické prodlužování stávající objednávky o další cyklus, kdy poslední den cyklu stávajícího bude doručena nová faktura na následující období. Prodávající oznamuje začátek nového cyklu prostřednictvím emailu.
  5. Dodací podmínky, předání - Prodávající dodá Zboží na místo určení za poplatek dle ceníku a v čase, podle aktuálních možných podmínek Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu. Pokud je dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku, zanechání na parapetu, v průjezdu, v bytovém domě před vchodem,a podobně ", má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem neosobního předání. Kupující je v těchto případech povinen umožnit k těmto prostorům přístup Prodávajícímu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.
  6. Trvanlivost, příprava - Zboží musí být spotřebováno nejpozději do dne uvedeného na štítku. Po otevření ihned spotřebujte. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na štítku, který je nedílnou součástí Zboží.
  7. On-line a jiné formy objednávky. Současně s první objednávkou zákazníka vznikne automaticky uživatelský účet, který je možno spravovat on-line. Všechna data vedená v projektu Harmony servis jsou přísně chráněna, nebudou poskytována třetím osobám a budou nadále využívána pouze k řádnému vyřízení objednávky, případně objednávek. Kontaktní údaje budou nadále využívány i k marketingovým, případně jejich smluvních partnerů v pozici regionálního zastoupení, k čemuž dává zákazník automaticky souhlas. Od odběru marketingových informací je možné se kdykoli odhlásit. 
  8. Závěrečná ustanovení: Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ust. Obchodního zákoníku. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že je jim obsah ve všech článcích jasný, že byly uzavřeny vážně, srozumitelně a nebyly uzavřena v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.

 

V Hodoníně 1. 1. 2015 DELIKATE GROUP, s.r.o.

icon link ObědováMenu.cz

icon button upNahoru

Webdesign Daniel, Webdevelopment Martin Modl © 2011 - 2018.